-آرشیو مطالب-
-کاربران-
-نظرات-
مطلب برتر هر گروه رو کجا میتونم ببینم

عملکرد امنیتی کره جنوبی در 15 مارس 2023


(%) آناتومیزاسیون جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
469 3.
484 -1.
5

سل 2 ساله 3.
523 3.
425 + 9.
8

TB 3 ساله 3.
473 3.
381 + 9.
2

سل 10 ساله 3.
418 3.
337 + 8.
1

MSB 2 ساله 3.
529 3.
455 + 7.
4

CB 3 ساله (AA-) 4.
169 4.
085 +8.
4

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)